«

»

Cze 13

Walne zgromadzenie członków Międzynarodowego Klastra rolniczego „Dniestr”

5 czerwca w Winnicy odbyło się walne zgromadzenia członków międzynarodowego klastra rolniczego „Dniester”.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Agro klastra oraz zaproszeni goście, w szczególności przewodniczący Międzynarodowego Klastra „Agro-Karpaty” Krzysztof Juzyk i „HORTINO” właściciel firmy Józef Sztorc. Przewodniczył – szef Euroregionu „Dniestr”, koordynator projektu „Transgraniczne sieci dla innowacyjnego rolnictwa” Siergiej Tatusyak

Organizacje klastrowe branży rolno spożywczej Mołdawii, Naddniestrza, Polski, Rumuni  i Ukrainy zawarły umowę o  międzynarodową współpracę działając na podstawie własnych statutów.

Organizacje deklarują: że wspierać się będą w  rozwoju nowoczesnej produkcji rolno-spożywczej oraz wdrażać będą długofalowe plany rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem upraw ekologicznych. 
Angażować się będą do najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń stosowanych w swoich krajach. Przyszłością rozwoju rolnictwa i handlu spożywczego jest innowacyjna technologia upraw i dystrybucji produktów ekologicznych. Organizacje propagować będą swoim działaniem idę ekologicznego i zdrowego odżywiania.

Nawiążą,  współpracę z udziałem twórczych zasobów uczelni, ośrodków naukowych, edukacyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, związanych z działami rolno-spożywczymi.

Strony w ramach międzynarodowej współpracy postanawiają połączyć wysiłki i współpracę w zakresie;
  • utrzymywanie partnerstwa, wymianę doświadczeń i promocji rozwoju innowacyjnej produkcji rolnej oraz przetwórstwa spożywczego ze szczególnym naciskiem na produkty ekologiczne.
  • zabiegać będą o wspólne tworzenie i realizowanie projektów związanych z finansowaniem rozwoju nowoczesnego i innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego przy wykorzystaniu dotacji z Funduszy Strukturalnych UE, Programów Ramowych Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wszelkich innych funduszy inwestycyjnych.
  • Organizować będą  konferencje seminaria,, debaty, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne z udziałem ekspertów krajów współpracujących na zasadach niniejszej umowy. Wymiana doświadczeń poprzez konferencje i spotkania  pozwolić ma na zapoznanie się w zakresie nowoczesnych upraw, nawożenia, hodowli, przetwórstwa oraz  efektywnego handlu w tym przechowywaniu i dystrybucji.
  • strony umowy podejmą współpracę w zakresie tworzenia ośrodków, laboratoriów certyfikujących uprawy ekologiczne oraz badających żywność na zawartość szkodliwych  związków.
  • będą współtworzyć grupy eksperckie, typowanie przedstawicieli, których celem będzie prowadzenie dyskusji oraz proponowanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i przemyśle spożywczym decydentom samorządowym i rządowym poszczególnych krajów związanych niniejsza umowa współpracy.
  • strony zobowiązują się przekazywania informacji że swoich regionów o istotnych zmianach polityki rolnej, projektach innowacyjnych i dotacjach finansowych, o nowych rozwiązań prawnych dotyczących  obszaru rolno-spożywczego i polityki celnej.