AGRO-Karpaty

Współzawodnictwo uczestników klastra oparte na zdrowej konkurencji jest pozytywnym zjawiskiem. Członkowie klastra konkurują ze sobą nie po to, by ze sobą walczyć, lecz w celu wspólnej mobilizacji do osiągnięcia profesjonalizmu, podnoszenia kompetencji, wzrostu wiedzy jego uczestników.

Naszym założeniem jest współpraca z rynkami zagranicznymi, szukanie wspólnych rozwiązań, dzielenie się zdobytymi doświadczeniami w celu promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.

W celu poprawy skuteczności naszego działania, podejmujemy współpracę z innymi Klastrami w kraju i za granicą o podobnym profilu działania, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia.

Poprzez krajowe i międzynarodowe źródła dofinansowania projektów, wspieramy interdyscyplinarny rozwój naszych członków. Uwzględniamy wykorzystanie wszystkich form marketingu na rzecz promocji naszych uczestników w kraju i za granicą

Także ważnym celem naszych działań jest podejmowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin dotkniętych alkoholizmem, oraz przeciw działań wykluczeniu społecznemu, poprzez wykorzystanie różnych form wsparcia społecznego.

Szczegółowy zakres działań, zawarty jest a Statucie Stowarzyszenia Międzynarodowego Przykarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego „AGRO-Karpaty”.

                                                                                                                                       Prezes Zarządy Stowarzyszenia

                                                                                                                                                      Krzysztof Juzyk