Współpraca

Cele oraz standardy zarządzania Międzynarodowego Przykarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego AGRO-Karpaty z siedzibą w Leżajsku

 

ORGANIZACJA

 • Zespół sterujący /Rada Klastra/ związany z operacyjnym zarządzaniem funkcjonowania klastra poprzez organizowanie prac zespołów badawczych i wdrożeniowych, oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, jednostkami gospodarczymi oraz publicznymi a także a także podejmowanie działań w poszukiwaniu źródeł finansowania
 • Rozwiązywanie konfliktów interesów wśród członków klastra, jako podmiotów ze sobą konkurujących. Stworzenie kodeksu etycznego
 • Przygotowanie bazy on-line uczestników klastra wraz z danymi teleadresowymi i strona www
 • Przygotowanie strategii klastra, zakres działania, cele operacyjne i strategiczne oraz plan działania. Określenie wraz z radą i członkami analizę kierunków działania klastra w przyszłość. Dwie wersje strategii, syntetyczna dla celów publicznych oraz szczegółowa dla celów wewnętrznych.
 • Działalność zgodna z zapisami statutu oraz zgodnie z planami strategicznymi i operacyjnymi

ZASOBY FINANSOWE

 • Finansowanie Stowarzyszenie pochodzi ze składek członków oraz usług na ich rzecz.
 • Działalność gospodarcza inna jak usługi na rzecz członków klastra. Transparentność operacji finansowych – Komisja Rewizyjna.

ZASOBY INFRASTRUKTURALNE

 • Przestrzeń biurowa klastra w regionie geograficznego skupienia członków – Leżajsk ul. Fabryczna 2.
 • Infrastruktura laboratoryjna i badawcza klastra z dostępem dla członków klastra. Współpraca koordynatora klastra z ośrodkami naukowymi, badawczymi, jednostkami PAN, przedsiębiorstwami mającymi status jednostek badawczo-rozwojowych, dzięki którym członkowie uzyskają dostęp do ich usług lub infrastruktury.

ZASOBY LUDZKIE I INFORMACYJNE

 • Współpraca z zasobami ludzkimi koordynatora klastra do działań zadaniowych bądź administracyjnych z osobami pozyskanymi lub oddelegowanymi przez członków do realizacji wybranych działań zarówno w wymiarze pracy pełnym lub częściowym oraz niezależnie od formy zatrudnienia. Dodatkowo zasoby ludzkie mogą być tworzone na zasadzie wolontariatu, praktyk lub staży także u członków.
 • Stworzenie bazy kompetencji klastra poprzez listę osób bądź członków klastra, którzy deklarują wsparcie w określonych dziedzinach /strony internetowe, usługi prawne itd./. Stworzenie aktualnej listy zasobów klastra dla jego członków np. infrastruktura badawcza, lokalowa, technologie, sprzęt i urządzenia, prawa własności intelektualnej itp.
 • Klaster powinien posiadać zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe także swojego personelu oraz dysponować ofertami szkoleń, warsztatów szkoleniowych, wizyt studyjnych itp. Propozycja ta dotyczy pracowników koordynatora oraz dla potrzeb jego członków.