Współpraca

 

MARKETING I PUBLIC RELATIONS

  • Każdy członek klastra powinien wprowadzać u siebie identyfikację wizualną zawierającą logo, kolorystykę wzory pism klastra. Członkowie klastra otrzymują od koordynatora dokument przynależności do Międzynarodowego Przykarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego AGRO-Karpaty, który powinien być udostępniony przez jego członka w widocznym miejscu, w jego siedzibie.
  • Koordynator klastra bierze aktywny udział w targach lub imprezach wystawienniczych bądź wydarzeń branżowych, reprezentując klaster. Zakup takich stoisk wystawienniczych lub targowych dla grupy członków pozwoli na oszczędność związanych z tym kosztów zaś nieuczestniczących w takich wydarzeniach członków promocję przez koordynatora ich ofert handlowych.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

  • Koordynator klastra pozostaje w kontakcie z jego członkami za pośrednictwem różnorodnych form komunikacji np. spotkań bezpośrednich, e-maili, telekonferencji, portali społecznościowych, newslettery, telefonów. Zakłada się, że min 2 razy w roku powinno zostać zorganizowane spotkanie, na które zostaną zaproszeni wszyscy członkowie klastra z jego struktur także międzynarodowych w tym Rada klastra praz wszystkie podmioty zewnętrzne współpracujące z klastrem.
  • Koordynator podejmuje działania na rzecz integracji członków klastra poprzez formalną i nieformalną organizacje spotkań, rad klastra, wizyt integracyjnych, wizyt u poszczególnych członków.
  • Koordynator klastra może powoływać Grupy Robocze pozwalające na lepszą organizację i zaangażowanie osób posiadającą najszerszą wiedzę z danej dziedziny. Grupy te pozwolą na podejmowanie i realizacje działań określonej w przyjętej strategii rozwoju. Dzięki posiadanej wiedzy w określonej dziedzinie charakteryzują się one wysokim stopniem efektywności działania.

ROZWÓJ KLASTRA

  • Koordynator powinien prowadzić monitoring realizacji zadań czy strategii poprzez analizę wskaźników osiągnięcia rezultatów i realizacji projektów. Wyniki monitoringu i ewaluacji są omawiane z zainteresowanymi członkami bądź Radą Klastra i mogą stanowić podstawę do zmiany sposobu działania, bądź wprowadzania działań zaradczych i korygujących.
  • Koordynator wraz z obecnymi członkami klastra pozyskują nowych członków i przedstawiają korzyści związane z przystąpieniem do klastra. Wzrost liczby członków przekłada się na szerszy wachlarz i prestiż działań klastra, budując jego wizerunek w strukturach gospodarczych i regionalnych. Stanowić to będzie sukces, jaki mogą uzyskać jego członkowie.
  • Koordynator klastra prowadzi analizę lub pomiar, jakości świadczonych usług. Analiza lub pomiar odbywa się z udziałem członków klastra lub organizacji zewnętrznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ B+R I INNOWACYJNA, TRANSFER TECHNOLOGII

  • Koordynator w sposób czynny angażuje się w procesy związane z tworzeniem innowacji przez podmioty klastrowe. Przekazuje wiedzę i informacje, promuje innowacje, inicjuje zmiany, pośredniczy w pozyskaniu technologii, know-how, poszukuje odbiorcy na daną technologie, organizuje warsztaty eksperckie wymianę ekspertów w ramach staży. Prowadzi bazę pomysłów /niewykorzystanych innowacji i rozwiązań, do których dostęp maja jego członkowie. W ramach struktury klastra istniej organ opiniujący innowacje interesujące z punktu widzenia rozwoju klastra. Wspiera tworzenie spółek typu spin-off/spin-out w celu komercjalizacji pomysłów.